Designing your Sustainability

Avís legal


Protecció de dades

ALBEA garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals (d'ara endavant LOPD) i en el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Dret d'Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició i Revocació de Dades

Aquests drets poden fer-se efectius, es podran dirigir directament a: ALBEA TRANSENERGY S.L. (www.albea@albea-transenergy.com), amb domicili social a BARCELONA carrer Nàpols, 211, 4-1 (08005) o per telèfon al 93 250 30 79.

Advertiment Legal

Els termes i condicions que més endavant s'indiquen (les "Condicions Generals") regulen l'accés i l'ús a totes i cadascuna de les pàgines web localitzables sota el domini "www.albea-transenergy.com", i els seus respectius subdominis i subdirectoris (el "Lloc Web"), propietat d’Albea Transenergy SL (d'ara endavant, Albea), companyia mercantil amb domicili social en carrer Nàpols, 211, 4-1 (08005 Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 35.265, Foli 83, Fulla B-261.560, i amb C.I.F. nº B63052526.

L'accés al Lloc Web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l'adhesió plena i sense reserves a les Condicions Generals que s'exposen en la versió publicada en el moment que l'usuari accedeixi al mateix.

OBJECTE

Constitueix l'objecte de les presents Condicions regular l'accés i la utilització del Lloc Web. A l'efecte de les presents Condicions Generals s'entendrà com a Lloc Web:

  1. L'aparença externa (o "look and feel") dels interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica (és a dir, l'arbre de navegació).

  2. Els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com en l'arbre de navegació.

ACCÉS A CONTINGUTS I SERVEIS LLOC WEB

Per a l'accés al Lloc Web l'usuari deu comptar amb un accés a la Xarxa, bé sigui directament o bé indirectament a través dels dispositius d'accés, abonar les tarifes d'accés i connexió corresponents i tenir l'equip i els sistemes informàtics necessaris per realitzar la connexió a la Xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a aquest efecte (ordinador, telèfon, etc.) i un mòdem o un altre dispositiu d'accés anàleg o similar.

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

El Lloc Web pot utilitzar cookies, petits fitxers de text amb informació sobre la seva navegació en aquest lloc, que el seu principal objectiu és millorar l'experiència de l'usuari en la web.

En continuar la mera navegació i/o utilització de les funcionalitats del Lloc Web, l'usuari accepta - en funció de la configuració que hagi seleccionat sobre les opcions de privadesa facilitades pel seu navegador - la instal·lació de les cookies utilitzades en aquest Lloc Web.

NORMES D'ÚS DEL LLOC

L'usuari s'obliga a usar el Lloc Web i els Continguts i/o Serveis que en ell s'incorporen de forma diligent i correcta. Així mateix, l'usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web:

Per a la realització d'activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats o a l'ordre públic establert i amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, declinant ALBEA qualsevol responsabilitat que de tot l'anterior es pogués derivar.

L'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar els Continguts i Serveis de qualsevol forma que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web o impedir la normal utilització o gaudiment del mateix per part d'altres usuaris.

GARANTIES I RESPONSABILITAT

Tret que la Llei determini expressament el contrari, o indicació expressa en contrari, l'usuari reconeix i accepta expressament que ALBEA no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita sobre el Lloc Web, o els Continguts i Serveis que en ell s'incorporen.

CONSENTIMENT DE L'USUARI

En remetre les dades a través de qualsevol mitjà, l'usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament les Condicions Legals d’ALBEA i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats informades i serveis que presta ALBEA.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I ALTRES DRETS

El present Lloc Web, així com els Continguts, Serveis i elements que en ell s'integren en el mateix, són propietat o es troben sota el control d’ALBEA, estant protegits, sense limitació alguna, per les lleis de propietat intel·lectual i industrial del Regne d'Espanya i pels Tractats i Convenis internacionals que poguessin resultar aplicables.

LLICÈNCIES SOBRE LA PROPIETAT

L'usuari reconeix que en virtut d'aquestes Condicions Generals, ALBEA no cedeix ni transfereix a l'usuari cap dret sobre la seva Propietat, o sobre qualssevol propietat de terceres parts. ALBEA només autoritza a l'usuari l'accés i ús dels mateixos de conformitat amb els termes indicats en les presents Condicions.

Els usuaris no estan autoritzats per copiar, distribuir (incloent correus electrònics i Internet), transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, en qualsevol altra forma desplegar activitats que comportin l'ús comercial del Lloc Web, les seves pàgines, Continguts o elements que ho integren, ja sigui amb caràcter parcial o total, sense que consti l'exprés consentiment, atorgat per escrit, del legítim titular dels drets d'explotació.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions generals d'ús i la resta de condicions legals del Lloc Web es regiran per la legislació espanyola.

Per quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació dels serveis i continguts d’ALBEA i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l'aquí establert, ALBEA i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, Espanya. Aquesta renúncia no serà aplicable per a USUARIS entesos com a consumidors finals en la qual s'aplicarà la jurisdicció determinada per la legislació vigent.