Designing your Sustainability

Març 2015

Albea analitza la participació a la convocatòria de 2014 del programa CEF

Contribució d’Albea al programa

Albea ha assessorat a diferents empreses per a presentar vàries propostes a Espanya i França en la primera convocatòria del programa CEF, oberta des de setembre de 2014 i tancada el 3 de març de 2015. L’experiència i el coneixement de l’empresa en els antecessors del programa CEF, els programes Marco Polo i TEN-T, així com l’elevada taxa d’èxit (21,9 milions en subvencions guanyades en els últims 5 anys; i redacció de 4 de les 5 propostes espanyoles subvencionades en l’última convocatòria del programa Marco Polo) han decidit a diversos clients a confiar en Albea per a desenvolupar les seves propostes CEF.

L‘elevada quantitat de documents administratius, la complexitat de la part tècnica i la necessitat de proveir obligatòriament cada proposta consistent en obres o serveis amb una Anàlisi Cost Benefici (ACB), que Albea ha adaptat a la metodologia recentment actualitzada per la Comissió Europea per al sector de la Logística i el Transport, han constituït un repte superat amb molta dedicació, l’experiència del equip d’Albea i la interacció propera i contínua amb el client. El resultat ha estat la presentació de diverses propostes en les convocatòries multianual i anual, amb focus principal en obres i estudis en els àmbits de les plataformes logístiques intermodals, les infraestructures ferroviàries, els serveis de transport de mercaderies i la innovació tecnològica.

Una participació global menor que l’esperada

Les 735 propostes presentades a tota la UE, amb un import total de 36.600 milions d’euros en sol·licituds de subvenció, representen unes 3 vegades el pressupost total de 12.000 milions d’euros disponible per aquesta convocatòria. Considerant que el pressupost total del programa CEF per al període 2014-2020 és de 26.000 milions d’euros i quasi la meitat estava disponible en aquesta primera convocatòria, la participació no ha estat excessiva respecte de les expectatives inicials.

Alta participació a Espanya i França

Tot i això, les entitats públiques i privades espanyoles han detectat la gran oportunitat definida per la convocatòria CEF de 2014, presentant bastants propostes més que la mitjana dels països europeus.

A Espanya, les entitats publiques i privades han aprofitat l’oportunitat presentant un total de 137 propostes (20% del número total a la UE), amb un import total de 1.900 milions d’euros de sol·licitud de subvenció (5% del número total a la UE). Aquestes quantitats mostren que la proposta CEF espanyola mitjana ha sol·licitat una subvenció moderada.

La distribució de propostes por Programa de treball (Anual o Multianual) i tipus d’acció (estudis; obres; obres i estudis) a Espanya i tota la UE ve donada en la següent taula:

Això evidencia que les entitats espanyoles han presentat proporcionalment un major nombre de propostes a la convocatòria anual (28% de totes les propostes de la UE) que en la convocatòria multianual (15% de totes les propostes de la UE), on la major proporció correspon a obres en la convocatòria anual (39%).

Segons el Ministeri de Foment, la major part de sol·licituds espanyoles de fons correspon a obres ferroviàries, moltes relacionades amb ports; altres prioritats importants del programa CEF escollides pels candidats espanyols han estat les plataformes logístiques intermodals, la innovació tecnològica i els serveis de transport de mercaderies.

Segons la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer, a França les entitats públiques i privades també han aprofitat la seva oportunitat, presentant un total de 120 propostes (16% de totes les propostes de la UE), 100 en la convocatòria multianual (19% de totes les propostes de la UE) i 20 en la convocatòria anual (9% de totes les propostes de la UE). Això mostra que les entitats franceses, a diferència de les espanyoles, s’han centrat més en la convocatòria multianual.

Ara és el torn de la INEA. Primer experts externs i després experts interns de l’agència determinaran la qualitat de les propostes presentades per a prendre una decisió final quant als projectes subvencionats. Segons comunicacions recents de la DG MOVE, les decisions relatives a les propostes seleccionades seran publicades a la tardor de 2015, mentre que els primers Grant Agreements s’esperen cap a finals de 2015.