Designing your Sustainability

Març 2015

Albea ofereix assessorament per al nou programa Interreg

10.100 milions d'euros és el pressupost assignat a la Cooperació Territorial Europea per al període 2014-2020 a través del programa Interreg V.

Albea ofereix la seva experiència i coneixement en el context dels programes europeus per donar assistència en la cerca del programa Interreg més adequat segons les necessitats i la situació geogràfica, així com també en la redacció del projecte.

Els nous programes inclosos en Interreg V

Interreg és el instrument clau de la Unió Europea per donar suport a la cooperació entre socis de diferents països amb l'objectiu de fer front als desafiaments comuns i trobar solucions compartides en els camps de la salut, la recerca i educació, el transport i les energies renovables.

El cinquè programa Interreg disposa de 10.100 milions d'euros repartits en més de 100 programes de cooperació entre les regions i els agents territorials, socials i econòmics.

Interreg V es divideix en tres tipus de programes: Interreg V-A per a la cooperació transfronterera, Interreg V-B per a la cooperació transnacional i Interreg V-C per a la cooperació interregional.

Els dos primers Interreg (V-A i V-B) estan subdividits en regions europees amb problemàtiques similars (regió Atlàntica, regió Mediterrània, etc.), mentre que Interreg V-C ha adquirit una dimensió europea amb major enfocament en la temàtica en lloc de les àrees geogràfiques, al contrari del seu antecessor Interreg IV-C.

Alguns dels seus programes ja han estat aprovats per la Comissió Europea, mentre que uns altres encara estan en procés de validació.

Interreg V-A

  • 60 programes transfronterers (contribució FEDER: 6.600 milions d'euros).
  • 12 IPA transfronterers (Instrument de Pre-Adhesió).
  • 16 IEV transfronterers (Instrument Europeu de Veïnatge).

Interreg V-B

  • 15 programes transnacionals (contribució FEDER: 2.100 milions d'euros).

En referència a França, els programes Interreg V-B que ja estan validats són «Espai Alpí» i «Nord-oest d'Europa».

En el cas d'Espanya, els programes «Zona Atlàntica», «Med» i «SUDOE» han estat presentats i estan a l'espera de la seva validació. Diverses regions franceses estan també implicades amb aquests 3 programes.

Interreg V-C

Aquest programa interregional ha estat denominat Interreg Europe i cobreix el conjunt dels 28 països membres de la Unió Europea juntament amb 3 programes de networking, Urbact III, Interact III i ESPON (contribució FEDER: 500 milions d'euros).

  • Interreg Europe té com a objectiu millorar la implementació de polítiques i programes de desenvolupament regional, i en particular de programes d'inversió per al creixement i l'ocupació i la Cooperació Territorial Europea (CTE).
  • Urbact III actuarà com a programa europeu d'intercanvi i aprenentatge promovent el desenvolupament urbà sostenible, la qual cosa permetrà a les ciutats europees treballar conjuntament per desenvolupar solucions als reptes urbans i compartir bones pràctiques, lliçons i solucions amb tots els agents involucrats en la política urbana de tota Europa.
  • Interact III, aquest últim programa ha desenvolupat una àmplia gamma d'eines harmònicament elaborades (plantilles, formularis tipus, fulles informatives, etc.) i manuals per al període 2014-2020, que es poden utilitzar conjuntament pels diferents programes ja que proporcionen solucions confeccionades.
  • EPSON, l'objectiu del Programa de Cooperació ESPON 2020 és recolzar l'enfortiment de l'efectivitat de la Política de Cohesió de la Unió Europea i també d'altres polítiques i programes sectorials sota la directiva dels Fons Europeus Estructurals i d'Inversió (ESI), així com també de les polítiques de desenvolupament territorial nacionals i regionals, mitjançant la producció, difusió i promoció de les evidències territorials.

Per a més informació:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/european-territorial/